In_Association_with_Amazon

ECO CODES
(Click on an opening description to see diagram)

D32 - D33

D32 QGD: Tarrasch defence
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5
D32 QGD: Tarrasch, von Hennig-Schara gambit
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 c5d4
D32 QGD: Tarrasch defence, 4.cd ed
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5
D32 QGD: Tarrasch defence, Tarrasch gambit
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. d4c5 d5d4
6. c3a4 b7b5
D32 QGD: Tarrasch defence, Marshall gambit
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. e2e4
D32 QGD: Tarrasch defence
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3
D33 QGD: Tarrasch, Schlechter-Rubinstein system
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3 b8c6
6. g2g3
D33 QGD: Tarrasch, Folkestone (Swedish) variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3 b8c6
6. g2g3 c5c4
D33 QGD: Tarrasch, Schlechter-Rubinstein system, Rey Ardid variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3 b8c6
6. g2g3 c5c4 7. e2e4
D33 QGD: Tarrasch, Prague variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3 b8c6
6. g2g3 g8f6
D33 QGD: Tarrasch, Wagner variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 e7e6 3. b1c3 c7c5 4. c4d5 e6d5 5. g1f3 b8c6
6. g2g3 g8f6 7. f1g2 c8g4
fastclick.com